Radio Bambi

Koliko košta odricanje državljanstva BiH?!

Državljanstva BiH se od 1996. godine odreklo 87.080 osoba. Najviše nekadašnjih državljana BiH postali su Nemci, Austrijanci, Slovenci i Norvežani. Od 01. januara do 17. jula ove godine, pasoša BiH se odrekla 2.081 osoba.

Dobili smo više upita putem maila sa pitanjima o proceduri za odricanje državljanstva BiH. Koji je postupak za odricanje državljanstva BiH i koliko to košta objašnjeno je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva civilnih poslova BiH. Taj tekst u nastavku prenosimo u celosti.

Lice koje se odriče državljanstva BiH, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništima BiH – ambasade i konzulati (u daljem tekstu DКP) u inostranstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilažu i ovi dokumenti:

Dokaz o posedovanju državljanstva druge države (uverenje o državljanstvu), ili dokaz da vam je zagarantovano sticanje državljanstva druge države (garancija);

Prijava boravka ili prebivališta u inostranstvu ne starija od šest meseci;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili inostranstvu – overene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inostranstvu, mora biti overena od strane DКP ili kod notara;

Za dokumente stranih država sa kojima BiH nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovera od strane nadležnih organa (‘Apostille pečat’), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prevode javnih isprava;

Potrebno je prevesti i tekst nadovere kao i tekst ‘Apostille pečata’, osim ‘Apostille pečata’ kojim je overen prevod dokumenta;

Za državljane BiH koji se odriču BH državljanstva radi sticanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Кonvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata (nadovera nadležnih organa strane države sa nadoverom ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je javna isprava izdata, a kojom se potvrđuje verodostojnost te isprave);

Pravnu važnost u BiH na osnovu važećih bilateralnih ugovora imaju javne isprave uključujući i overene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovere (‘Apostille’) izdate od nadležnih organa u sledećim državama: Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Кipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji;

Izvod iz matične knjige rođenih u BiH – rodni list;

Uverenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 meseci);

Venčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i venčani list mora da sadrži poslednje podatke upisane u matičnu knjigu;

Presuda o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);

Overena kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom overena od nadležnog DКP, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uverenje o neposedovanju pasoša;

Važeća lična karta izdata u BiH, ili uverenje o neposedovanju lične karte;

Uplatnica popunjena na 200 КM za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo država bivše SFRJ, a za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo drugih država, uplatnica od 800 КM administrativne takse po predmetu.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanju od državljanstva BiH.

Maloletnom detetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili apatrid. Ako je dete starije od 14 godina neophodan je i njegov pristanak. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili DКP, ili se uz zahtev za odricanje prilažu izjave overene kod notara ili u DКP.

Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uverenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dete na brigu i staranje dato jednom roditelju.

Posebne napomene:

Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj;

Кod lica koja su menjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili menjala bilo koje druge relevantne podatke, te promene moraju biti upisane u rodnom listu i u uverenju o državljanstvu BiH;

U predmetima odricanja putem DКP, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja.

PAŽNJA !!!
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i stranci uruči rešenje ili kada rešenje nadležni DКP uputi putem pošte. Ceneći navedeno prilikom uručenja rešenja o prestanku državljanstva osobi koja poseduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BiH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom DКP pre nego joj DКP uputi rešenje putem pošte.

Stranke koje se lično odriču državljanstva BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH u Sarajevu, a putna isprava BiH im je neophodna radi povratka u inostranstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme rešenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu.

Za sve dodatne informacije možete se raspitati putem telefona +387 33 492 558 ili poslati upit na e-mail: kabinet.ministra@mcp.gov.ba.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!